Регламент роботи виконавчого комітету Вараської міської ради (остання редакція від 06.04.2017)

1. Загальні положення, основні напрями діяльності виконавчого комітету

1.1. Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради ( далі – виконавчий комітет, виконком) є виконавчим органом міської ради. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
1.2. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
1.3. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, вищеназваним Законом, іншими законами і нормативними актами та цим Регламентом.
1.4. Виконавчий комітет є юридичною особою, має гербову печатку, бланки з Державним гербом, рахунки в установах банків України.
1.5. Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до  сформування міською радою нового складу виконавчого комітету.
1.6. Механізмами здійснення напрямів  діяльності виконавчого комітету є:
- планування роботи;
- організація роботи з кадрами;
- порядок нагородження;
- контрольно-координаційна діяльність;
- організація роботи з документами;
- порядок розгляду звернень і організація прийому громадян;
- організація роботи з депутатами міської ради;
- порядок підготовки і проведення засідань виконкому;
- порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів;
- підготовка і прийняття рішень виконавчого комітету;
- підготовка  і видання розпоряджень міського голови;
- порядок виготовлення печаток, штампів, бланків, користування та забезпечення їх зберігання;
- фінансово-господарська діяльність;
- організація робочого часу, режим роботи.

2. Планування роботи

2.1. Планування роботи виконавчого комітету є одним із засобів організаційного забезпечення його діяльності.
2.2. Планування діяльності виконавчого комітету здійснюється, виходячи з основних напрямів державної політики, здійснення повноважень відповідно до закону, доручень і рекомендацій органів виконавчої влади вищого рівня, а також пропозицій керівництва виконкому, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради.
2.3. Робота виконавчого комітету проводиться за перспективним (річним), поточними (квартальними) планами, що затверджуються рішенням виконавчого комітету.
2.4. Робота виконавчих органів міської ради проводиться за місячними планами, що затверджуються розпорядженнями міського голови.
Місячні плани самостійних управлінь, відділів, інших виконавчих органів міської ради розробляються з урахуванням положень про відділи і управління та затверджуються керівниками цих управлінь та відділів.
2.5. Плани роботи виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради формуються організаційно-контрольним відділом виконавчого комітету за пропозиціями управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, погодженими із заступниками міського голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), не пізніше, ніж до 25 числа місяця, що передує періоду, на який складається план.
Пропозиції до планів подаються в організаційно-контрольний відділ до 20 числа місяця, який передує кварталу або місяцю, на який затверджується план.
2.6. Плани роботи виконавчого комітету передбачають заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших, наданих державою, а також делегованих відповідною радою повноважень.
2.7. Поточний (квартальний) план роботи виконавчого комітету включає:
перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку міста, функціонування галузей господарського комплексу та розв'язання проблем соціально-культурної сфери, поліпшення діяльності виконавчих органів міської ради, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету, та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;
перелік законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади вищого рівня, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку перевірки їх виконання;
перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється міськвиконкомом або за його участю.
2.8. До поточного (квартального) плану роботи включаються також питання:
- про підведення підсумків виконання програми соціально-економічного розвитку міста;
- про виконання бюджету міста;
- про підведення підсумків діяльності міськвиконкому, інших виконавчих органів ради відповідно за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік з визначенням напрямів подальшої роботи;
- про роботу виконавчих органів ради з виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови або із здійснення їх повноважень;
- про роботу  комунальних підприємств.
2.9. Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради передбачають, як правило, проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.
2.10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи міськвиконкому за рішенням міського голови.
Виключення з плану роботи питання здійснюється з дозволу міського голови на підставі доповідної записки заступника міського голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керуючого справами виконавчого комітету.
2.11. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету, інших виконавчих органів міської ради здійснюється заступниками міського голови (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керуючим справами виконавчого комітету, керівниками управлінь та інших виконавчих органів ради.

 3. Порядок проведення засідань виконкому підготовки та прийняття рішень

3.1. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання.
Засідання виконкому скликаються міським головою, в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції -  заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Засідання виконавчого комітету проводиться згідно з планом роботи, як правило, у третій четвер кожного місяця з 14 години 15 хв. і є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. За потреби, міським головою скликається позачергове засідання.
3.2. На засідання виконавчого комітету вносяться, як правило, основні питання, передбачені планом роботи. В окремих випадках, за наявності підготовлених і узгоджених проектів рішень, з дозволу міського голови на засідання вносяться питання, не передбачені планом.
3.3. Підготовка питань здійснюється членами виконкому, керівниками відділів і управлінь, інших виконавчих органів ради, а також спеціально створеними комісіями під керівництвом заступників міського голови, керуючого справами виконкому.
Особа, яка очолює комісію, погоджує з членами виконкому конкретний робочий план підготовки питання, забезпечує організацію його виконання, несе персональну відповідальність за якість підготовки питання на засідання виконавчого комітету.
Результати перевірки з тих чи інших питань попередньо обговорюються на місцях в присутності усіх зацікавлених осіб, члена виконкому або представників відповідного відділу чи управління. За результатами перевірки визначаються конкретні заходи щодо усунення недоліків, виявлених при вивченні питання.
3.4. Проекти рішень та інші матеріали, що подаються на засідання виконкому, повинні бути кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль за виконанням, ретельно відредагованими.
3.5. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частини, можуть містити додатки.
Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з єдиною нумерацією арабськими цифрами. У разі потреби окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядку.
3.6. Матеріали з питань, що вносяться на обговорення виконкому, включають:
- довідку по суті питання, підписану працівниками, що її готували;
- проект рішення з візами погодження керівників зацікавлених організацій і відповідних виконавчих органів ради (віза складається з найменування посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища керівника, дати візування і проставляється на зворотньому боці останнього аркуша проекту документа);
- додатки до рішення (якщо вони є);
- довідку про зауваження до проекту (якщо вони є);
- список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
- відомості про те, хто буде доповідати (за наявності співдоповіді зазначається прізвище співдоповідача);
- перелік управлінь, відділів, підприємств, установ, організацій, яким необхідно надіслати рішення після його прийняття, підписаний керівником відповідного виконавчого органу ради;
- проект відповідного листа, якщо проект рішення передбачає звертання з проханням до органів виконавчої влади вищого рівня.
3.7. Підготовлені проекти рішень та довідкові матеріали до них передаються заступникам (заступнику) міського голови і після погодження з ними та начальником організаційно-контрольного відділу та працівником юридичного відділу виконкому подаються особисто керівниками відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, що їх готували, не пізніше як за 7 днів до засідання виконавчого комітету керуючому справами виконкому (внесено зміни рішенням міської ради від 31.01.2014 №1165).
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і керуючий справами виконкому до засідання можуть проводити попередній розгляд проектів рішень.
Проекти рішень, пов’язані з доходами та видатками місцевих бюджетів, іншими витратами матеріальних ресурсів, в обов’язковому порядку мають погоджуватись з фінансовим управлінням міськвиконкому.
На засідання виконавчого комітету можуть виноситися альтернативні проекти рішень.
Персональну відповідальність за якісну і своєчасну підготовку проектів рішень несуть їх виконавці та керівники управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради.
3.8. Повністю підготовлені до розгляду на засіданні виконкому матеріали відповідно до плану роботи і порядку денного здаються в організаційно-контрольний відділ не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.
Проекти рішень, не подані у визначений строк, можуть бути включеними в порядок денний засідання виконкому, як виняток, тільки з дозволу міського голови.
Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови можуть бути внесені на розгляд виконкому за день до його засідання.
3.9. Члени виконавчого комітету або, за їхнім дорученням, інші відповідальні особи, отримують в організаційно-контрольному відділі порядок денний і матеріали до засідання виконавчого комітету для ознайомлення не пізніше, ніж за 3 дні до засідання. Організаційно-контрольний відділ забезпечує голів депутатських фракцій матеріалами засідань виконавчого комітету за 3 дні до засідання.
3.10. Особи, які одержали проект рішення та інші матеріали, за наявності зауважень і пропозицій, чітко їх письмово формулюють з тим, щоб у разі згоди колегіального органу з цими зауваженнями і пропозиціями, можна було врахувати їх у рішенні.
3.11. Повідомлення членів виконавчого комітету, керівників управлінь і відділів, прокурора міста, запрошених доповідачів та співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює організаційно-контрольний відділ.
Присутність запрошених осіб відповідно до списку, що додається до проекту рішення, ознайомлення їх з проектом рішення забезпечує організаційно-контрольний відділ.
3.12. В засіданнях виконавчого комітету беруть участь з дорадчим голосом начальники організаційно-контрольного, юридичного відділів  виконкому та  прокурор міста. На засіданнях виконкому можуть бути присутні депутати міської ради, представники засобів масової інформації (акредитовані при раді та виконкомі).
3.13. Засідання виконкому відкриває і веде міський голова. Порядок денний і порядок розгляду питань затверджуються на початку засідання.
Час для доповіді з основного питання на засіданні виконкому встановлюється не більше 10-15 хвилин, співдоповіді 8-10 хвилин, виступів в обговоренні – 3-5 хвилин, довідок – до 3 хвилин. 
3.14. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.
3.15. Для розгляду виконкомом кожного питання порядку денного відводиться чітко визначений час. За згодою більшості членів виконкому головуючий на засіданні може продовжити час для виступу і розгляду питання. Після кожних 2 годин засідання оголошується перерва на 15 хвилин.
Член виконкому може виступати на одному засіданні з одного і того ж питання не більше двох разів. Якщо виступаючий відхиляється від теми, що обговорюється, головуючий закликає його дотримуватися порядку денного. Якщо виступаючий перевищить відведений йому для виступу час або виступає не з питання, що обговорюється, головуючий після другого попередження позбавляє його слова.
Слово для виступів та інформації для осіб, які не є членами виконкому, надається за попередньою домовленістю з головуючим і за згодою присутніх на засіданні членів виконкому (в межах, визначених Регламентом).
3.16. З питань порядку денного виконком приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконкому і є обов'язковим для виконання.
3.17. Рішення виконкому можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягає жодний член виконавчого комітету.
У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести ці питання на розгляд ради.  
3.18. Рішення, прийняті виконкомом із зауваженнями, внесеними на засіданні, протягом 3-х днів допрацьовуються авторами проектів разом з працівниками, яким на засіданні виконкому доручено це зробити, друкуються, погоджуються із заступниками міського голови, начальником організаційно-контрольного відділу та працівником юридичного відділу, візуються ними і передаються в організаційно-контрольний відділ для підпису міським головою і керуючим справами виконкому (внесено зміни рішенням міської ради від 31.01.2014 №1165).
3.19. Підписані рішення реєструються в організаційно-контрольному відділі шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Датою реєстрації рішення виконкому є дата його прийняття. Дата і номер зазначаються у визначеному на бланку місці.
3.20. Підписані міським головою і керуючим справами виконкому рішення організаційно-контрольний відділ розмножує і надсилає згідно з поданим переліком, не пізніше як через 3 дні після підпису. Протокол засідання підписується міським головою не пізніше, як через 10 днів після засідання.
Оригінали рішень, додатків до них і протоколи засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконавчого комітету.
3.21. Проекти рішень нормативно-правового характеру, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, оприлюднюються не пізніше, як за двадцять робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови, які не містять конфіденційної інформації та не віднесені до документів для службового користування, здійснюється шляхом розміщення в міських засобах масової інформації, на WEB-сайті міської ради та виконавчого комітету невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа.
Опрацювання та розгляд запитів щодо надання публічної інформації здійснюються до Закону України "Про доступ до публічної інформації" та у порядку, визначеному розпорядженням міського голови.
3.22. Оригінали протоколів, рішень з додатками та відповідними документами підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в організаційно-контрольному відділі протягом 3-х років, після чого передаються на зберігання в архівний відділ.
3.23. Контроль за виконанням рішень забезпечується особами, визначеними у рішеннях.
Доручення виконкому оформляються протокольно організаційно-контрольним відділом, доводяться до відома виконавців, які інформують виконком про хід їх виконання.
3.24. Рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності."

3.25. Засідання виконавчого комітету транслюється он-лайн на офіційному веб-сайті Вараської міської ради (окрім випадків, передбачених пунктом 3.14. даного Регламенту) (внесено зміни рішенням міської ради від 20.12.2016 №475)


4. Розпорядження міського голови

4.1. Міський голова видає розпорядження в межах своїх повноважень, здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.
4.2. Проекти розпоряджень та додатки до них готують управління, відділи, інші виконавчі органи ради з питань, що належать до їх відання. Проекти розпоряджень міського голови і додатки до них повинні бути кваліфіковано підготовлені, з коротким викладенням суті питання, визначенням конкретних заходів, строків та виконавців, осіб, що здійснюють контроль  за  виконанням. В кожному розпорядженні  контроль  за  його виконанням покладається, як правило, на  заступника міського голови або керуючого справами виконкому згідно з розподілом функціональних повноважень. Розпорядження друкуються на бланках встановленого зразка.
4.3. Проект розпорядження міського голови є підготовленим, якщо він погоджений і завізований заступниками (заступником) голови, керуючим справами, начальником організаційно-контрольного відділу та працівником юридичного відділу, а також керівниками відповідних виконавчих органів ради, підприємств, організацій, які готували проект або мають відношення до цього  питання. Якщо розпорядження пов’язане з доходами та видатками місцевого бюджету, його має завізувати також начальник фінансового управління виконкому (внесено зміни рішенням міської ради від 31.01.2014 №1165).
Візи розміщуються на звороті останнього аркуша проекту розпорядження з відмітками, хто подає проект розпорядження і з ким він погоджений.
Посади та прізвища керівників, які вносять і візують проект розпорядження, повинні бути надруковані, проти кожної візи зазначена дата. Кожен додаток до проекту розпорядження візує особа, яка готує проект розпорядження, заступник міського голови, начальник юридичного відділу, начальник організаційно-контрольного відділу, керуючий справами виконкому.
За наявності заперечень до проекту розпорядження додаються письмові зауваження осіб, які не погоджуються з певним пунктом проекту або проектом в цілому. Зауваження обов'язково доповідаються міському голові при підписанні розпорядження.
4.4. Проекти розпоряджень, які суперечать чинному законодавству, подані з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення, або підготовлені неякісно, повертаються керуючим справами виконкому, організаційно-контрольним відділом або юридичним відділом виконавчого комітету для доопрацювання.
Тривалість опрацювання проекту розпорядження в апараті виконкому не повинна перевищувати десяти робочих днів.
4.5. Проект розпорядження з усіма візами і додатками, списком адресатів, яким слід направити розпорядження, подається на розгляд і візування керуючому справами виконавчого комітету. Завізовані розпорядження керуючим справами виконкому подаються на підпис міському голові.
4.6. Підписані розпорядження реєструються в організаційно-контрольному відділі. Організаційно-контрольний відділ розмножує підписані розпорядження і протягом 2-3 днів надсилає їх виконавцям.
4.7. Оригінали розпоряджень з додатками та відповідними документами підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в організаційно-контрольному відділі 3 роки, після чого передаються на зберігання в архівний відділ.


 5. Організація роботи зі службовими документами,  порядок їх проходження і виконання

5.1. Основні функції діловодства в апараті ради і виконкому виконує організаційно-контрольний відділ, який здійснює безпосереднє обслуговування, організаційно-методичну роботу, пов’язану з документами, і відповідає за організацію та правильне ведення діловодства.
5.2. Діловодство в апараті ради і виконкому ведеться відповідно до Інструкції з діловодства в апараті Вараської міської ради та виконавчого комітету та Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в апараті ради і виконавчого комітету, затвердженої розпорядженням міського голови від 09.09.2011 № 223-р.

5.3. Кореспонденція, яка надійшла у виконавчий комітет міської ради від юридичних осіб, вищих органів влади реєструється в організаційно-контрольному відділі; звернення громадян, заяви та документи, необхідні для надання адміністративної послуги, реєструються відділом „Центр надання адміністративних послуг”; документи, що стосуються реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних  осіб, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєструються відділом реєстрації. 

Реєстрація та контроль виконання документів проводиться відповідними спеціалістами відділів (внесено зміни рішення міської ради від 20.12.2016 №475).
5.4. Попередній розгляд вхідних документів адресованих керівництву міської ради та її виконавчого комітету, а також таких, в яких не зазначено конкретну посадову особу або структурний підрозділ як адресат, здійснюється організаційно-контрольним відділом та після реєстрації подається на розгляд міського голови (внесено зміни рішення міської ради від 20.12.2016 №475).
5.5. Документи розглядаються керівниками в день подання їх на розгляд. В окремих випадках термін  розгляду може бути більшим, але не повинен перевищувати 3-х днів. Термінові документи розглядаються негайно.
5.6. Наслідки розгляду документів керівництвом фіксуються в резолюціях. Резолюція містить такі обов'язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, термін виконання, особистий підпис керівника, дату.
Як правило, на документі не повинно бути більше однієї резолюції. Наступні резолюції, за необхідності деталізації порядку виконання документа, фіксуються на посадовому бланку.
5.7. Розглянуті документи передаються в організаційно-контрольний відділ для передачі їх на виконання. Під розписку оригінал документа передається на виконання особі, вказаній в резолюції.
5.8. Якщо резолюцією виконання документа було доручено одній особі, то вона одночасно вважається головним і безпосереднім виконавцем.
Якщо контроль за виконанням документа покладено на декількох осіб або виконання документа доручено декільком виконавцям, то координація цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою.
5.9. Під час взяття документа на контроль у правому верхньому кутку аркуша ставиться штамп "Контроль", поруч з яким зазначається термін виконання документа.
5.10. Звернення фізичних та юридичних осіб, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо їх вирішення. Рішення про зняття з контролю звернення приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.
5.11. Виконавці доповідають про виконання документа до закінчення контрольних строків. На контрольні документи виконавцями готуються довідки-інформації, проекти розпорядчих документів, звітів, відповідей фізичним і юридичним особам.
5.12. Якщо міський голова або інша керівна особа вважає проведену роботу з виконання документа достатньою, то на примірнику відповіді робить запис "До справи", підписує і зазначає дату. Дата надсилання документа до справи є датою зняття його з контролю.
Підставою для зняття документа з контролю можуть бути прийняті на його виконання рішення, видані розпорядження, накази, а також підготовлені інформації, довідки або письмові відповіді.
5.13. Звернення  громадян з  усіма документами  щодо їх розгляду повертаються у виконком для формування справ, бази даних та подальшого зберігання в архіві. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.
5.14. Вихідні та внутрішні документи готуються з ініціативи керівництва виконкому, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради (ініціативні документи) або на виконання документів, що надійшли до виконкому (документи-відповіді).
5.15. Обов'язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені.
Документ не повинен містити більше чотирьох різних адрес. При надсиланні документа більш, ніж чотирьом адресатам, складається їх список на окремому аркуші, а на кожному примірнику при розсилці зазначається лише один адресат.
5.16. Вихідні документи, тексти яких перевищують одну сторінку формату А-4, повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст. У документах-відповідях робляться посилання на документи, на виконання яких вони підготовлені.
На останньому аркуші вихідного документа зазначаються прізвище, ініціали та номер службового телефону його виконавців, прізвище особи, яка надрукувала документ, кількість надрукованих примірників та дата друкування.
5.17. Проекти вихідних та внутрішніх документів (рукописи) повинні бути написані грамотно і розбірливо чорнилом або чорнильною пастою чорного, фіолетового або синього кольорів і погоджені з керівниками відділів. На першій сторінці рукопису його виконавцем зазначається кількість примірників для друкування.
У кінці рукопису зазначається прізвище, ініціали та номер службового телефону його виконавця. Рукописи, написані нерозбірливо, олівцем, до друку не приймаються.
5.18. Машинописні роботи виконуються за двома категоріями терміновості: термінові і звичайні. Проекти документів, що мають візу міського голови, секретаря ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконкому, а також начальників відділів апарату ради і виконкому "терміново", друкуються в першу чергу. Інші документи (рукописи) друкуються в порядку їх надходження у дводенний термін, за необхідності, порядок їх друкування може змінити керуючий справами виконкому, начальник організаційно-контрольного відділу.
5.19. Необхідність виготовлення копій і розмноження документів визначають міський голова, секретар ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради і керуючий справами виконкому, окремих документів - начальники відділів апарату ради і виконкому.
5.20. Службові документи, які підлягають копіюванню на розмножувальних апаратах, підготовлюються відповідно до вимог діючої Інструкції з діловодства. Оригінал має бути віддрукований на білому папері чітким чорним шрифтом. Виконавець зобов'язаний провести уважну перевірку і редагування тексту.
5.21. Операторам комп'ютерного набору забороняється знайомити інших осіб зі змістом поданих до друку документів. За допомогою, для уточнення тексту при його друкуванні, оператор повинен звернутися до виконавця документа. Надруковані документи разом із рукописами повертаються лише виконавцям.
Відповідальність за зміст та грамотність тексту несе виконавець документа, за якість надрукованого документа - оператор комп'ютерного набору.
Вихідні документи, що готуються за підписом міського голови, візуються їх виконавцями, керівниками виконавчих органів ради, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, до компетенції яких, згідно з розподілом функціональних повноважень, відносяться питання, порушені в документах.
Віза складається з прізвища особи, особистого підпису, дати.
5.22. Документи, адресовані керівникам вищих органів державної виконавчої влади, голові обласної ради, голові обласної державної адміністрації, міським головам, керівникам адміністрацій споріднених міст підписуються виключно міським головою, а під час його тривалої відсутності - секретарем міської ради.
5.23. На підпис міському голові вихідні документи подаються через начальника організаційно-контрольного відділу щоденно до 17-ої години. Подані після 17-ої години документи передаються на підпис міському голові наступного дня. Термінові документи передаються на підпис міському голові негайно.
5.24. Відправлення рішень, розпоряджень та іншої вихідної кореспонденції здійснюється лише через організаційно-контрольний відділ. Кореспонденція здається в організаційно-контрольний відділ з 9.00 до 15.00. Термінова кореспонденція передається для відправлення в будь-який час робочого дня.
5.25. Вихідні документи, службові листи, що містять завдання або вимагають відповіді, беруться на контроль.
Контроль та відповідальність за повноту і своєчасність виконання вихідних документів покладається на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, до компетенції яких відносяться порушені в документах питання.
5.26. Прийом, обслуговування і відправлення спецкореспонденції забезпечує начальник відділу з питань кадрової та режимно-таємної роботи виконкому, на якого покладено ці функції.
5.27. Організаційно-контрольний відділ, головний спеціаліст зі звернень громадян систематично аналізують роботу з документами і не пізніше 5 числа кожного місяця письмово  інформують про стан справ керуючого справами виконкому.


6. Порядок ведення діловодства в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради

6.1. Порядок ведення діловодства в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради визначається вищезгаданими інструкціями, окремими відомчими інструкціями відповідних міністерств і відомств України, а також цим Регламентом.
6.2. Діловодство у виконавчих органах міської ради здійснюється спеціально визначеними посадовими особами.
6.3. Реєстрація документів здійснюється за карткою або, якщо обсяг обігу документів незначний, - за журнальною системою. Порядкова індексація документів здійснюється в межах календарного року.
6.4. Вся вхідна кореспонденція після її реєстрації подається на розгляд керівникам виконавчих органів ради і згідно з їх резолюціями передається виконавцям. Документи, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються у порядку і в строки, визначені цим Регламентом.
6.5. Накази, що видаються в управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради, підписуються їх керівниками або заступниками керівників, які тимчасово виконують їх обов'язки, і засвідчуються печаткою виконавчого органу.
6.6. Друкування, розмноження і доведення до виконавців власних розпорядчих вихідних і внутрішніх документів здійснюється управліннями, відділами та іншими виконавчими органами міської ради самостійно.


7. Контрольно-координаційна діяльність виконавчого комітету

7.1. Контроль за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету, керівниками відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради.
Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.
7.2. Обов'язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, а також рішень обласної ради, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, запитів і звернень народних депутатів України, визначених в межах їх повноважень відповідно до закону.
7.3. Організаційно-контрольний відділ виконкому щомісячно готує аналітичний матеріал та інформує міського голову про стан виконання документів, вказаних у п. 7.2. цього Регламенту.
7.4. Акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, документи обласної ради, обласної державної адміністрації розглядаються міським головою, в період його відсутності -  заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або секретарем міської ради.
7.5. Документи органів виконавчої влади вищого рівня, без винятку, реєструються в організаційно-контрольному відділі в день їх надходження і через керуючого справами передаються міському голові.
7.6. Контроль за ходом виконання документів органів виконавчої влади вищого рівня, рішень міської ради і виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється шляхом:
- аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих, встановлених ними, завдань;
- систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
- періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдання безпосередньо на місцях;
- одержання довідок та інших інформаційних матеріалів від відповідних управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради та організацій, підприємств, установ, незалежно від їх підпорядкування та форм власності;
- заслуховування звіту з виконання встановлених завдань виконавців на засіданнях виконавчого комітету, нарадах у міського голови або його заступників (відповідно до розподілу функціональних повноважень).
Для перевірки виконання залучаються відповідальні працівники виконавчого комітету, спеціалісти відділів, управлінь та інших служб виконкому.
7.7. З метою оперативного контролю за фактичним виконанням документів в міськвиконкомі заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради проводять "дні контролю", на яких заслуховується хід виконання окремих документів. До участі в їх проведенні запрошуються особи, відповідальні за виконання цих документів.
7.8. Організаційно-технічний контроль за виконанням документів органів виконавчої влади вищого рівня, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, листів, звернень юридичних осіб, тощо покладається на організаційно- контрольний відділ.
7.9. Організаційно-контрольний відділ координує роботу з контролю за виконанням документів, слідкує за своєчасним надходженням матеріалів з виконання документів, аналізує і подає на розгляд міському голові, а в разі його відсутності — секретарю міської ради або заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
7.10. Терміни виконання вказуються в документах або встановлюються міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету і фіксуються в резолюціях.
7.11. Термін виконання може бути продовжений лише особами, які його встановили. Продовження терміну виконання повинно бути оформлено відразу ж після його отримання або не менш як за 3 дні до закінчення встановленого терміну.
7.12. Відповідальність за виконання документів несуть посадові особи, яким доручено їх виконання.
7.13. На виконання нормативних документів органів виконавчої влади вищого рівня можуть прийматися рішення, видаватися розпорядження, готуватися звіти, інформації.
7.14. Виконавці рішень, розпоряджень за 3 дні до закінчення встановлених контрольних строків подають керівництву через організаційно-контрольний відділ інформації про хід їх виконання, а про хід виконання документів довгострокової дії - за підсумками кожного календарного року, у січні.
7.15. Інформації та звіти про хід виконання контрольних документів підписують особи, на яких покладено контроль за виконанням.
7.16. Якщо в процесі виконання рішень, розпоряджень з'ясувалося, що виконати їх у встановлені терміни неможливо, особа, на яку покладено контроль, вносить пропозицію щодо продовження строку з письмовим обґрунтуванням причин.
7.17. Рішення, розпорядження знімаються з контролю лише після виконання всіх поставлених завдань. Підставою для зняття з контролю рішень, розпоряджень є інформація про їх виконання, підписана особою, на яку покладено контроль, та завізована заступником міського голови, який веде цю галузь.
7.18. Готують проекти рішень, розпоряджень про зняття з контролю та перенесення термінів виконання управління, відділи та інші виконавчі органи ради, на які покладено контроль за виконанням.
Рішення виконкому знімаються з контролю рішеннями виконкому, розпорядження міського голови – розпорядженнями міського голови, рішення міської ради – рішеннями  міської ради.
7.19. Документи органів виконавчої влади вищого рівня вважаються виконаними лише тоді, коли поставлені в них питання вирішені і в державний орган надана вичерпна відповідь по суті.
7.20. Після виконання документи знімаються з контролю; при цьому на документі і в контрольній картці робиться відмітка про зняття з контролю.
7.21. Контроль за виконанням доручень міського голови, що даються на нарадах, здійснюється начальником  організаційно-контрольного відділу.


8. Організація роботи з кадрами

8.1. У роботі з кадрами та кадровим резервом виконавчий комітет міської ради керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.
8.2. Для організації роботи з кадрами відділ з питань кадрової та режимно-таємної роботи виконкому розробляє річні плани роботи з кадрами, заходи щодо їх добору, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації.
8.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування". Прийняття працівників на роботу до виконавчих органів міської ради на посади, не віднесені до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю.
8.4. Особи, які вперше призначаються на посади посадових осіб місцевого самоврядування, складають Присягу і підписують текст, визначений ст. 11 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписується текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування.
8.5. Переважне право для зайняття посади посадової особи місцевого самоврядування мають посадові особи місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву у виконавчих органах міської ради, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень та атестовані згідно з чинним законодавством. Без конкурсного відбору за рішенням міського голови можуть бути переведені на вищі посади посадові особи місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, передбачених законодавством.
8.6. Для прийняття на посади і просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах міської ради створюється кадровий резерв. З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, що сприяє набуттю ними практичного досвіду, необхідного для зайняття відповідних посад.
З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують на зайняття вищих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування у відповідних виконавчих органах міської ради.


9. Нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради, оголошення подяки міського голови та порядок представлення до нагородження Почесною грамотою обласної державної адміністрації, Почесною грамотою голови обласної ради та державними нагородами України

9.1 Нагородження грамотою виконавчого комітету міської ради проводиться розпорядженням міського голови відповідно до Положення про грамоту виконавчого комітету міської ради.
9.2. Оголошення подяки міського голови проводиться розпорядженням міського голови відповідно до Положення про подяку міського голови.  
9.3 Організаційну роботу щодо оформлення матеріалів для нагородження грамотою міськвиконкому та оголошення подяки міського голови, організацію їх вручення забезпечує відділ з питань кадрової та режимно-таємної роботи.
9.4 Тривалість підготовки проектів розпоряджень щодо нагородження не може перевищувати 10 днів з часу надходження матеріалів у відділ.  У разі, коли документи, що надійшли, підготовлені неякісно, вони повертаються на доопрацювання.
9.5 Подання погоджуються і візуються заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно із розподілом функціональних повноважень. Після погодження матеріали подаються на підпис міському голові.
9.6 Нагородження Почесною грамотою обласної державної адміністрації, Почесною грамотою голови обласної ради та державними нагородами України проводиться шляхом подання клопотань міському голові.
9.7. Чіткий облік нагороджених та збереження нагородних матеріалів забезпечує начальник відділу з питань кадрової та режимно – таємної роботи виконкому.

10. Порядок розгляду звернень і організації прийому громадян

10.1. Розгляд звернень громадян у міськвиконкомі проводиться відповідно до положень Закону України "Про звернення громадян", указів Президента України від 13 серпня 2002 року № 700\2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня  2004 року № 434/2004 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”, вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997  № 348.
10.2. Особистий прийом громадян міським головою проводиться згідно з графіком. Інформація про дні прийому і дні попереднього запису на прийом доводиться до відома мешканців міста через газету міської ради, радіо і телебачення. Секретар міської ради, заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами виконавчого комітету особистий прийом проводять у визначені дні тижня.
10.3. Міський голова, секретар ради, заступники міського голови, керуючий справами виконкому здійснюють розгляд письмових звернень громадян. Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються особисто міським головою.
10.4. Всю організаційно-технічну роботу в апараті ради і виконкому щодо розгляду письмових звернень громадян (пропозиції, заяви, скарги) і організації особистого прийому проводить головний спеціаліст зі звернень громадян.
Головний спеціаліст зі звернень громадян:
- регулярно аналізує стан розгляду письмових і усних звернень громадян, що надійшли в міську раду та виконком, причин, що їх викликали, готує пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків, щоквартально інформує керівництво про результати аналізу;
- двічі на рік подає на розгляд виконавчого комітету аналіз стану роботи з письмовими і усними зверненнями громадян;
- здійснює підготовку та оприлюднення щорічної аналітичної інформації міськвиконкому про роботу зі зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань через місцеві засоби масової інформації.
10.5. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”. Графік особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належить до відання виконавчого комітету доводиться до їх відома шляхом розміщення в міських засобах масової інформації або на офіційному веб – сайті Вараської міської ради та її виконавчого комітету.


11.Організація роботи з депутатами міської ради

11.1. Виконавчі органи міської ради, відповідальні працівники апарату ради і виконкому надають депутатам міської ради згідно з законом необхідну методичну та юридичну допомогу в їх депутатській діяльності.
11.2. Організаційно-контрольний відділ виконкому і головний спеціаліст міської ради забезпечують своєчасне виготовлення та вручення депутатам посвідчень, нагрудних знаків, депутатських блокнотів та іншого канцелярського приладдя, за  необхідності - централізовано придбаною методичною літературою.
11.3. Організаційно-контрольний відділ та головний спеціаліст міської ради забезпечують своєчасне подання матеріалів (проектів рішень, пояснюючих записок) на розгляд депутатських комісій та на затвердження міській раді.

12. Порядок проведення нарад, семінарів, засідань комісій, інших заходів

12.1. Наради, семінари, засідання комісій, інші заходи проводяться міським головою, заступниками міського голови згідно з планом роботи або за необхідністю. Дата, час, порядок, тривалість і склад їх учасників визначаються завчасно.
12.2. Міським головою проводяться апаратні наради в понеділок, за участю секретаря ради,  заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників відділів і управлінь, інших виконавчих органів ради.
12.3. Перелік запрошених на апаратні наради визначається міським головою; на інші наради, семінари, заходи - за погодженням з міським головою, відповідними заступниками міського голови, керуючим справами виконкому. Організація та виклик на наради, семінари, засідання комісій, підготовка необхідних матеріалів здійснюється завчасно, але не пізніше, як за один-два дні до їх проведення, і покладається на організаційно-контрольний відділ та відповідні виконавчі органи ради (в залежності від тематики) чи інших працівників апарату, яким це доручено керівництвом.
12.4. Організаційно-контрольним відділом та іншими працівниками апарату ради і виконкому завчасно готується план проведення нарад, інших масових заходів, необхідні матеріали; ведеться і оформляється протокол, контролюється виконання рішень, даних доручень. Протокол оформляється в триденний термін.
Протоколювання нарад при міському голові проводиться працівником організаційно-контрольного відділу.
12.5. За матеріалами нарад і результатами розгляду окремих питань, за необхідності, готуються відповідні доручення.
Контроль за виконанням протокольних доручень, рішень, прийнятих на нарадах, здійснюється організаційно-контрольним відділом, а в окремих випадках – органами виконавчої влади, які подають керівнику, що проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді.

13. Порядок виготовлення печаток, штампів, бланків, користування та забезпечення їх зберігання

13.1. Виконавчий комітет має велику гербову печатку, яка виготовляється відповідно до опису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2004 № 655, малу гербову печатку, печатки без зображення Державного герба України, штампи різного призначення.
Виготовлення печаток і штампів забезпечується організаційно-контрольним відділом у встановленому порядку.
13.2. Відповідальним за зберігання і законність користування гербовою печаткою виконавчого комітету є начальник організаційно-контрольного відділу виконавчого комітету, а гербовою печаткою Вараської міської ради секретар міської ради, на час їх відсутності печатка передається особі, яка тимчасово виконує його функції.
13.3. Великою гербовою печаткою виконавчого комітету міської ради засвідчуються підписи міського голови на оригіналах рішень і протоколів засідань виконкому, а також підписи заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, інші документи у випадках, передбачених чинним законодавством.
Малою гербовою печаткою засвідчуються інші документи, передбачені чинним законодавством. Відповідальним за зберігання і законність користування малою гербовою печаткою є начальник відділу з питань кадрової та режимно-таємної роботи.
13.4. Управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради мають свої печатки і кутові штампи встановленого зразка, інші печатки і штампи, необхідні в роботі з документами. Виготовлення зазначених печаток і штампів управління, відділи та інші виконавчі органи ради забезпечують самостійно. 
13.5. Керівники управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради забезпечують надійне зберігання печаток і штампів.
13.6. Виготовлення бланків виконавчого комітету забезпечується у встановленому порядку організаційно-контрольним відділом та зразками, погодженими з керуючим справами виконавчого комітету.
13.7. Бланки виконавчого комітету є бланками суворого обліку та звітності і мають нумерацію. Номер бланка зазначається у верхній частині його зворотньої сторони.
13.8. Управління, відділи та інші виконавчі органи ради виготовляють свої бланки. Зразки загальних бланків для листів погоджуються з керуючим справами виконавчого комітету.
13.9. Документи, підготовлені на бланках міської ради, підписуються міським головою та секретарем міської ради; підготовлені на бланках виконавчого комітету – міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету і реєструються в організаційно-контрольному відділі.
13.10. Облік, видача, контроль за використанням бланків здійснюється організаційно-контрольним відділом у встановленому порядку.
В управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради облік, зберігання, видача, контроль за використанням бланків здійснюється особами, які відповідають за діловодство.
13.11. Копіювання бланків не допускається. У випадках порушення цієї вимоги бланки вважаються недійсними, а виконані на них документи до розгляду, оформлення, реєстрації не приймаються.

14. Фінансово – господарська  робота в апараті ради і виконкому

14.1. Розпорядником рахунків виконавчого комітету міської ради в банківських установах є міський голова.
14.2. Вся фінансова робота в апараті ради і виконкому здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності виконкому.
14.3. Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер) виконкому відповідає за правильність ведення обліку, дотримання затвердження кошторису доходів та витрат виконкому Вараської міської ради, як головного розпорядника бюджетних коштів, відповідає за цільове, раціональне та в межах вимог чинного законодавства використання коштів, здійснює контроль за правильністю оформлення фінансових документів, витратами коштів за призначенням, суворим дотриманням фінансової дисципліни і проведенням заходів з економії коштів. Забезпечує контроль за збереженням коштів, обладнанням та інших матеріальних цінностей,  складає і подає бухгалтерські звіти, відповідає за організацію внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю виконкому Вараської міської ради.
14.4. Контроль за матеріально-технічним постачанням та автотранспортним обслуговуванням керівництва та працівників апарату ради і виконкому здійснюють  начальник організаційно-контрольного відділу та керуючий справами виконкому.
14.5. Завідувач господарством виконкому забезпечує належні умови для роботи працівникам апарату ради і виконкому, відповідає за правильність експлуатації службових приміщень, забезпечує  безперебійну роботу мережі тепло-, водопостачання, електромережі, телефонної мережі, безперебійної роботи всієї оргтехніки та належний санітарний стан службових, допоміжних приміщень і двору. Несе матеріальну відповідальність за збереження матеріальних цінностей основних засобів малоцінного інвентаря та іншого майна ради та виконкому.

14.6. Для організації та здійснення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони та заходів щодо підготовки населення України до участі в русі національного спротиву, на території Вараської міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради здійснює публічні закупівлі товарів (у тому числі бувших у використанні), робіт, послуг для Збройних Сил України та інших військових формувань.

15. Організація робочого часу, режим роботи, планові відпустки

15.1. Початок робочого дня у виконавчих органах міської ради – 8.00; закінчення – о 17.15, в п'ятницю – о 16.00. Обідня перерва – з 13.00 до 14.00.
15.2. Робота з відвідувачами у виконавчих органах міської ради проводиться щоденно, крім вихідних, з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.00.
15.3. Перебування працівників виконавчих органів зі службових питань у робочий час поза службовим приміщенням погоджується ними попередньо зі своїми безпосередніми керівниками.
15.4. Виїзд у відрядження секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників виконавчих органів ради, працівників апарату ради і виконкому, а також працівників виконавчих органів ради (крім працівників самостійних управлінь та відділів), які обслуговуються відділом бухгалтерського обліку та звітності виконкому, відбувається згідно з розпорядженням міського голови. Відшкодування витрат на відрядження проводиться при поданні у відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому відповідно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства первинних документів. 
15.5. Начальники управлінь, інших самостійних виконавчих органів ради видають накази на виїзд у відрядження працівників своїх підрозділів.
Відрядження, як правило, повинні попередньо плануватись і включатись у місячні плани роботи виконавчих органів.
15.6. Табельний облік робочого часу керівників і працівників апарату ради і виконкому веде відділ з питань кадрової та режимно-таємної роботи  виконкому.
15.7. Щорічно, до 15 грудня, керівники виконавчих органів ради складають графік планових відпусток на наступний рік.
Графік планових відпусток секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників виконавчих органів ради, працівників апарату ради і виконкому, а також працівників виконавчих органів ради, які обслуговуються відділом бухгалтерського обліку та звітності  виконкому, затверджується міським головою.
15.8. За порушення вимог Регламенту  виконавчого комітету міської ради, а також неналежну виконавську дисципліну до заступників міського голови, керуючого справами виконкому, керівників відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств, працівників апарату ради і виконкому, крім стягнень, передбачених ст.147 Кодексу Законів про працю України, можуть бути застосовані інші заходи впливу, передбачені Положенням про преміювання, колективним договором та іншими нормативно – правовими актами.

Рішення Кузнецовської міської ради "Про Регламент виконавчого комітету Кузнецовської міської ради"

 Рішення Кузнецовської міської ради №1165 від 31 січня 2014 року"Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2013 № 781 „Про Регламент виконавчого комітету Кузнецовської міської ради”"

Рішення Кузнецовської міської ради від 20.12.2016 №475 "Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2013 № 781 «Про Регламент виконавчого комітету Кузнецовської міської ради»"

Рішення Кузнецовської міської ради від 06.04.2017 №611 "Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету"