Комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області

1. Інформація про замовника СЕО:

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради.

Майдан Незалежності 2, м. Вараш,  Рівненська область, 34400.

2.  Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв’язок з іншими ДДП:

Комплексний план є одночасно документацією із землеустрою та містобудівною документацією на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території Вараської міської територіальної громади, що розробляється на виконання статті 17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності". Проект розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Склад проекту визначається відповідно:

- ДБН Б.1.1-114:2021 "Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні";      

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

- ДСП 173 – 96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

- Широкого кола інших будівельних норм та державних стандартів України.

Завданнями комплексного плану є:

- розроблення планувальної організації території, функціонального призначення території;

- визначення основних принципів і напрямів формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

- розроблення заходів щодо цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів;

- забезпечення охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів;

- визначення послідовності реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

Підставою для розроблення комплексного плану просторового розвитку території є є рішення Вараської міської ради №1008 від 17 листопада 2021 року «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади Вараського району Рівненської області» 

При розробленні комплексного плану території враховується генеральний план населеного пункту, схема планування Рівненської області, стратегія просторового розвитку території, показники економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження  нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація земельного кадастру, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3. Інформація про те, якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», зокрема в частині регулювання земельних відносин, зміни функціонального призначення територій та цільового призначення земельних ділянок (ст. 24). Зокрема, розділ Комплексного плану «Функціональне зонування території територіальної громади (план зонування території територіальної громади)» містить інформацію щодо меж існуючих та проектних функціональних зон усієї території територіальної громади, виду функціонального призначення та правового режиму використання територій в кожній зоні, в тому числі режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, ландшафтної організації території, переліку переважних та супутніх видів цільового призначення земельних ділянок, які можуть встановлюватися в межах відповідної функціональної зони.

Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади передбачає формування проектних рішень на всю територію проектної ділянки. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території ділянки. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення комплексного плану території.

За результатами стратегічної екологічної оцінки планувальних рішень, що розробляються у Комплексному плані просторового розвитку території Вараської міської територіальної громади, буде визначено орієнтовний перелік видів діяльності та об’єктів, які у подальшому підлягатимуть процедурі оцінки впливу на довкілля.

Попередньо, процедурі Оцінки впливу на довкілля підлягатимуть види діяльності, пов’язані із зміною функціонального використання територій під промислове виробництво та розміщення логістично- складських комплексів, із розвитком транспортної інфраструктури, зокрема прокладанням нових автошляхів, розміщення автозаправних станцій.

Перелік умов для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів будуть представлені у Звіті про Стратегічну екологічну оцінку.

4. Ймовірні наслідки:

Даний Проект є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

У рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені потенційні екологічні наслідки, пов'язані із запропонованими змінами функціонального використання територій та основних проектних рішеннях з розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту, передбачених містобудівної документацією, а саме:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації усіх передбачених містобудівною документацією перспективних заходів щодо визначення та змін функціонального призначення територій, обмежень у використанні земель, режимів використання, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури території тощо для флори, фауни, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, а також висвітлення основних можливих конфліктів природокористування.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Реалізація проектних рішень Комплексного плану розвитку території громади не чинитиме вплив на території природно-заповідного фонду.

Природоохоронні території також представлені ділянками, на які розповсюджуються режими водоохоронних обмежень: прибережні захисні смуги та водоохоронні зони. Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме аналіз проектних рішень щодо меж встановлених Комплексним планом водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, а також особливостей дотримання режимів обмеженої господарського використання даних територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Проектні рішення Комплексного плану просторового розвитку території Вараської територіальної громади Рівненської області не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДПТ не буде затверджено:

Зважаючи на комплексність рішень Комплексного плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-виробничих ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури громади, розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки проекту, що передбачено методологією розробки містобудівної документації.

У ході стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану просторового розвитку території Вараської територіальної громади передбачається розгляд планувальних альтернатив у зв’язку із особливостями природних умов, екологічного стану та сучасного використання території, а саме:

Альтернатива 1 – Загальною альтернативою Проекту, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Альтернатива 2 – реалізація Комплексного плану просторового розвитку території громади та впровадження його планувальних рішень

Альтернатива 3 – Порівняння варіантів окремих рішень Комплексного плану. Зокрема, щодо розміщення ділянок для нової житлової забудови, виробничих територій, прокладання автодоріг, створення озеленених територій загального користування. В процесі розроблення комплексного плану розглядаються деякі принципові пропозиції щодо функціонального використання територій з метою можливої їх інтеграції до проекту у якості проектних рішень.

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як "Комплексний план просторового розвитку", ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки такого документа мають методи стратегічного аналізу. Насамперед, буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень даного проекту. Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень проекту загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища проживання.

Оцінка кумулятивних ефектів дозволить оцінити як сукупний вплив кількох об’єктів, так і накладений вплив минулих, поточних, а також проектних чинників. Виконання стратегічної екологічної оцінки здійснюється шляхом застосування підходів і методів, які засновані на оцінці впливу. Такі дослідження передбачають: - характеристику поточного стану довкілля, у тому числі вплив на здоров'я населення; - оцінку величини і значимість впливів і ризиків; - розробку заходів, спрямованих на запобігання та мінімізацію негативних впливів і посилення позитивних впливів. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки проекту може бути розширений та поглиблений в залежності від методологічного досвіду розробників стратегічної екологічної оцінки.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших територіях України, у першу чергу щодо:

- оптимізації функціонально-планувальної організації виробничо-комунальних територій та забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою, дотримання нормативних санітарно-захисних зон та відстаней від промислових, комунальних, транспортних та інших об’єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища;

- вдосконалення та подальшого розвитку транспортної мережі населених пунктів з урахуванням необхідності забезпечення протишумового захисту та дотримання нормативних санітарних розривів;

- розширення мережі зелених насаджень загального та обмеженого користування з урахуванням нормативних показників;

- формування зелених насаджень спеціального призначення, розвиток рекреаційної діяльності;

- пропозиції щодо налагодження ефективної системи санітарного очищення території населених пунктів;

- проведення реконструкції головних споруд та мереж комунальних систем теплопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій;

- пропозиції щодо широкого розвитку рекреаційних зон території громади.

Окрім того, повинні бути враховані затверджені заходи, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, щодо запобігання, зменшення та пом’якшення загальних негативних впливів на довкілля та стан здоров’я населення.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО: 

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозовані зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено; 

3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності працюючих та населення, стану їх здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу; 

4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я працюючих та населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом; 

5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я працюючих та населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 

6) Опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я працюючих та населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків; 

7) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 

8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 

9) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих та населення; 

10) Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я працюючих (за наявності); 

11) Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до «Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки» у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. 

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Відділ архітектури та містобудування виконавчого комітету Вараської міської ради.

Майдан Незалежності 2, м. Вараш,  Рівненська область, 34400.